ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, η ALFA PLUS A.E. τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών.

- Ο ΑΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 11Ν.2472/97 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ») ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

ORGANIZATION